fbpx
Reading:
Leadoo -palvelun yleiset Ehdot (“Ehdot”)

Leadoo -palvelun yleiset Ehdot (“Ehdot”)

Updated: 6 lokakuun, 2021

Leadoo -palvelun yleiset Ehdot (“Ehdot”)

Päivitetty: 5 Toukokuuta, 2022 

1. Soveltamisala

Nämä Ehdot soveltuvat sellaiten tuotteiden, tietojen ja palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat saatavissa leadoo.com- ja interactives.ai-sivuilta tai joita Leadoo muuten tarjoaa tai toimittaa (“Palvelu” tai “Palvelut”) yritykselle, yhteisölle, yksilölle tai muulle asiakkaalle (“Asiakas”), kuten myös jokaiseen Sopimukseen. Asiakas ei saa olla yksityishenkilö, ja Palvelut on tarkoitettu vain yrityskäyttöön. Leadoo ja Asiakas ovat jäljempänä myös “Osapuoli” tai “Osapuolet”. Nämä Ehdot ovat olennainen osa Sopimusta. Asiakkaan osto-, hankinta tai muut ehdot eivät sovellu Sopimukseen, vaikka niihin viitattaisiin tai ne olisi liitetty mukaan Asiakkaan ostotilaukseen tai muuhun Asiakkaan toimittamaan asiakirjaan. Mikäli Ehdot ja muu Leadoon lisäämä Sopimuksen ehto ovat ristiriidassa keskenään, on muu Leadoon lisäämä Sopimuksen ehto määräävä. Asiakas takaa, että jokainen henkilö, joka ottaa Palvelut käyttöön tai käyttää Palveluita, Dokumentaatiota tai Ohjelmistoa tai klikkaa Sopimuksen tai Ehtojen hyväksymisen tai muuten hyväksyy Sopimuksen tai Ehdot (tai niiden muutetun version), on valtuutettu tekemään sitovan sopimuksen Asiakkaan puolesta ja että Asiakas on sitoutunut Sopimukseen (mukaan lukien Ehtoihin). Jos Asiakas ei hyväksy Sopimuksen ehtoja (kuten Ehtoja), Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palveluita, Dokumentaatiota tai Ohjelmistoa.

2. Määritelmät

Luottamuksellinen Tieto” tarkoittaa luottamuksellista tietoa, jonka Osapuoli on toimittanut toiselle Osapuolelle, joko kirjallisesti, suullisesti, sähköisesti tai muulla tavalla ja riippumatta siitä, onko tieto merkitty luottamukselliseksi vai ei. “Sopimus” tarkoittaa tilausta tai muuta sopimusta, jossa Osapuolet sopivat Palveluiden toimittamisesta Asiakkaalle, kuten (i) Osapuolten allekirjoittamaa sopimusta, (ii) Asiakkaan hyväksymää Leadoon sitovaa tarjousta, (iii) Leadoon hyväksymää Asiakkaan tilausta (Leadoo voi hyväksyä tilauksen esimerkiksi antamalla Asiakkaalle pääsyn Palveluihin) tai (iv) Asiakkaan tilausta Leadoon verkkosivustolla tai muussa Leadoon tilausjärjestelmässä, kun Leadoo hyväksyy tilauksen (Leadoo voi hyväksyä tilauksen esimerkiksi antamalla Asiakkaalle pääsyn Palveluihin). “Sopimuskausi” on määritelty kohdassa 7. “Dokumentaatio” tarkoittaa käyttöohjeita ja muuta Palveluihin liittyvää kirjallista tai elektronista dokumentaatiota, joita Leadoo toimittaa Asiakkaalle tai joita Leadoon Help Desk säilyttää Leadoon asiakkaiden käyttöä varten tai jotka ovat saatavissa Palveluiden kautta, lukuun ottamatta markkinointiaineistoa. “GDPR” tarkoittaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679. “Immateriaalioikeudet” tarkoittaa patentteja, keksintöjä, tavaramerkkejä, verkkotunnuksia, oikeuksia tietotaitoon, liikesalaisuuksia, tekijänoikeuksia, tietokantaoikeuksia ja tekijänoikeuden lähioikeuksia ja muita immateriaali- ja teollisoikeuksia, ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät, ja sisältäen myös oikeuden muokata ja edelleen kehittää teoksia ja muita oikeuksien kohteita sekä oikeuden siirtää oikeudet kolmansille osapuolille. “Leadoo” tarkoittaa Leadoo Marketing Technologies Oy:tä, jonka y-tunnus on 2922046-1, sekä sen suoraan tai välillisesti omistamia tytäryhtiöitä, kuten Leadoo Marketing Technologies Ltd:tä (yritystunnus 12201670, rekisteröitynä osoitteessa SPACES Epworth House, 25 City Rd, Shoreditch, London EC1Y 1AA). ”Asiakasdata” tarkoittaa mitä tahansa tietoja, viestejä tai muuta sisältöä, jonka Asiakas tai sen verkkosivuston käyttäjät ovat toimittaneet tai jotka on tallennettu tai toimitettu Palveluihin niiden toimesta tai puolesta ja jonka omistaa Asiakas. “Palvelumaksu” on määritelty kohdassa 5. “Ohjelmisto” tarkoittaa ohjelmistoa, jonka Leadoo on toimittanut Asiakkaalle asennettavaksi Asiakkaan laitteisiin Palveluiden käyttöä varten. “Perusintegraatiot” tarkoittaa integraatiota Asiakkaan järjestelmään (esim. CRM) johon on olemassa Zapier tai natiivi integraatiot ja johon lähetetään asiakasdata sellaisenaan ilman muunnoksia ja maksimissaan käyttäen kolmea (3) sääntöä. Muut integraatiot kuuluvat Edistyneisiin integraatioihin ja voivat vaatia erillisen maksun kohdan 6 Hinnoittelu mukaisesti. ”Tilastotiedot” tarkoittaa (i) tietoja siitä, miten Asiakas, sen käyttäjät ja sen verkkosivuston käyttäjät käyttävät Palveluita ja ottavat yhteyden Palveluihin, kuten tietoa eri toimintojen käyttöajasta ja Palveluiden käyttötavoista ja (ii) Asiakasdataa, sellaisenaan tai muokattuna ja/tai yhdistettynä muuhun tietoon, niin että kaikki kohdissa (i) ja (ii) tarkoitettu tieto on aggregoidussa muodossa, että Asiakkaan tai käyttäjän henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa suoraan Tilastotiedoista.

3. Palveluiden ominaisuudet

Asiakkaalle toimitettavien Palveluiden ominaisuudet on kuvattu Sopimuksessa. Mikäli erillistä kirjallista sopimusta ei ole luotu osapuolien välillä, nämät ehdot yhdessä Asiakkaan tekemien järjestelmän sisäisten valintojen kanssa toimivat sopimuksena osapuolten välillä. Asiakas voi tehdä lisätilauksia Palveluiden ominaisuuksista sekä palveluista ja päivittää palvelutasoa ylemmälle tasolle (esim. Ilmaisesta Palvelusta maksulliseen Palveluun) Sopimuksen voimassaoloaikana, käyttämällä Palveluiden toimintoja tai tekemällä muita lisätilauksia. Palvelu voi esimerkiksi sisältää erikseen hinnoiteltuja lisäominaisuuksia, palveluita, tuotteita tai muita asioita, joita voidaan hinnoitella per asia (esim. per katselukerrat tai klikkaukset) tai per ominaisuus- tai bulkkihinnoittelu (esim. tekstiviestit 1000 viestin erissä). Kaikki tilaukset ja päivitykset edellyttävät Leadoon hyväksyntää ja ne hinnoitellaan Leadoon silloin voimassaolevan hinnaston mukaan, ja niihin soveltuvat Sopimuksen ja näiden Ehtojen ehdot. Asiakas takaa, että tilauksia tekevillä käyttäjillä on oikeus tehdä tilauksia. Palvelutason päivittäminen alemmalle tasolle (esim. alemmalle hintaportaalle tai Ilmaiseen Palveluun) ei ole mahdollisia sen hetkisen Sopimuskauden aikana.

4. Palvelut ja tuki

Leadoo käyttää kaupallisesti kohtuulliset keinot toimittamaan Palvelut Asiakkaalle Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Osana rekisteröintiprosessia, Asiakas antaa ylläpitäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan Asiakkaan yritystilille. Leadoo pidättää oikeuden kieltäytyä rekisteröinnistä ja vaatia salasanojen vaihtamista sopivaksi katsomallaan tavalla. Leadoo tekee kohtuulliset toimet toimittaakseen Asiakkaalle kohtuullista teknistä tukipalvelua sähköpostitse, puhelimitse tai online -chatissa näiden Ehtojen mukaisesti. Osana teknistä tukipalvelua, Leadoo tutkii ja korjaa Palveluiden virheitä, mutta ei voi taata, että kaikki virheet voidaan korjata taikka korjataan taikka virheiden korjausaikaa. Sopimukset joissa ei sovelleta maksua (esim. rajoitettu Leadoo Sales Assistant) ei sisällä mitään tukea tai palvelua. Leadoon vastuu Palveluista ja niiden toiminnallisuuksista on rajoitettu ainoastaan Leadoon omien tietojärjestelmien toimintoihin. Leadoo ei voi taata häiriötöntä pääsyä Palveluihin tai muuten taata Palveluiden saatavuutta tai häiriötöntä käyttöä. Leadoo ei ole vastuussa Palvelun käyttöä koskevista rajoituksista missään maassa. Asiakkaan on ilmoitettava Leadoolle Leadoon sopimusrikkomuksesta viipymättä ja viimeistään sellaisessa ajassa, joka mahdollistaa että Leadoo voi korjata rikkomuksen lieventääkseen rikkomuksesta Asiakkaalle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Leadoo voi tehdä muutoksia Palveluihin.  

5. Käyttöoikeus

Palveluista maksettavat hinnat suorittamalla (”Palvelumaksu”), Asiakkaalla on ei-yksinomainen ja ei-siirettävissä ja ei-edelleenlisensoitavissa oleva oikeus käyttää Palvelun lisensoituja ominaisuuksia Sopimuksen voimassaollessa Asiakkaan omissa toiminoissa Dokumentaation  mukaisesti. Asiakkaan verkkosivuston käyttäjiä lukuun ottamatta (kuten määritelty Dokumentaatiossa), Asiakas ei saa käyttää Palveluita tarjotakseen palveluita kolmannelle osapuolelle, muuten siirtää Palveluita tai antaa pääsyä Palveluihin kolmannelle osapuolelle tai antaa kolmannen osapuolen hyötyä Palveluista. Asiakkaan tulee noudattaa Sopimuksessa ja Dokumentaatiossa asetettuja käyttörajoituksia, esimerkiksi koskien Asiakaalle toimitettavia Palveluiden toiminnallisuuksia sekä muita rajoituksia. Muita kuin näissä Ehdoissa määriteltyjä käyttöoikeuksia ei myönnetä Asiakkaalle. Asiakas voi käyttää Dokumentaatiota Palveluiden käyttämiseksi niin kauan kun Asiakkaan oikeus käyttää Palveluita on voimassa. Asiakkaalla on myös ei-yksinomainen, ei-siirrettävä ja ei-edelleenlisensoitavissa oleva oikeus asentaa Ohjelmisto Asiakkaan laitteille ja käyttää Ohjelmistoa Dokumentaation mukaisesti Palveluiden käyttämiseksi, niin kauan kun Asiakkaan oikeus käyttää Palveluita on voimassa. Kun Asiakkaan oikeus käyttää Palveluita päättyy, Asiakkaan on poistettava Ohjelmisto pysyvästi laitteiltaan. Asiakkaan käyttäjien on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasaansa huolellisesti, eikä käyttäjätunnuksia ja salasanoja saa paljastaa kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa Palveluiden käytöstä, kun sen käyttäjien käyttäjätunnuksia ja salasanoja on käytetty. Asiakas ei saa, suoraan tai epäsuorasti (a) käänteisanalysoida, dekompiloida tai muutoin yrittää johtaa lähdekoodia tai konekielistä koodia Ohjelmistosta taikka Ohjelmiston perustana olevia tai sen ilmentämiä ideoita, tietotaitoa tai algoritmejä, kuten ei myöskään sellaisesta ohjelmistosta, jota Leadoo käyttää toimittaakseen Palveluita, (b) muokata, kääntää tai tehdä johdannaisia Palveluista (paitsi Leadoon nimenomaisesti Dokumentaatiossa sallimalla tavalla), Ohjelmistosta tai Dokumentaatiosta, (c) käyttää Palveluita, Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota tarjotakseen niiden käyttämistä koskevia palvelukeskus- tai käyttöpalveluita tai muuten kolmannen osapuolen hyväksi, tai (d) poistaa tekijänoikeus- tai muita ilmoituksia.

6. Hinnoittelu

 1. Palvelumaksu. Asiakkaan tulee maksaa Palveluista Palvelumaksu Leadoon hinnaston mukaisesti. Hinnasto on saatavilla osoitteessa www.leadoo.com. Jotkin palvelut voivat sisältää ilmaisia osioita tai ilmaisen kokeilujakson. Muut palvelut sovitaan erikseen kirjallisesti. Muut tuntityönä tehtävät palvelut100€/t
  Ylimääräiset Palvelut Hinta
  Google Tag Manager Re-targeting ryhmien asennus 400€
  Edistyneet integraatiot esim omilla labeleilla & säännöillä 500€
  … ja tehtynä REST APIin +500€
  … ja useammalla kuin 3 säännöllä +500€
  Sähköpostinurturointi perustuen Smart Profileihin 990€
  Sähköpostikampanja 490€/kpl
  Ylimääräisen conversion työkalun rakentaminen (esim. uusi botti) 300€
 2. Verot. Arvonlisävero, tullit, muut vastaavat verot, tullimaksut, maksut ja muut julkiset maksut lisätään hintoihin. Tämä ei kuitenkaan sovellu Leadoon tuloistaan maksettavaan tuloveroon. Kaikki maksut tulee maksaa ilman ennakonpidätystä tai vähennyksiä, ellei lain mukaan tällaista pidätystä tai vähennystä vaadita. Jos ennakonpidätys tai vähennys vaaditaan lain mukaan, Asiakas suorittaa Leadoolle lisämaksuja siten, että Leadoon saamat maksut ovat ennakonpidätyksen tai vähennyksen jälkeen yhtä suuret kuin Sopimuksen mukaan maksettavat hinnat ja ilman, että tällaista pidätystä tai vähennystä olisi tehty.
 3. Maksutavat. Leadoo voi valita käytettävissä olevat maksutavat ja muuttaa niitä. Asiakas valtuuttaa Leadoon veloittamaan Asiakasta sovellettavan maksutavan avulla. Kaikki maksutavat eivät ole kaikkien Leadoon asiakkaiden käytettävissä. Jos Leadoo katsoo, että Asiakkaan aiempi maksuhistoria tai muu syy edellyttää, Leadoo voi muuttaa maksutapaa. Maksupalveluntarjoat eivät ole Leadoon alihankkijoita, ja Asiakkaan on tarkistettava maksupalveluntarjoajien mahdolliset ehdot ja tietosuojalausunnot.
 4. LuottokorttimaksutMaksaessaan luottokortilla Asiakkaan on toimitettava Leadoolle voimassa olevat luottokorttitiedot ja valtuutettava Leadoo veloittamaan luottokorttia automaattisesti jokaisen maksuerän osalta. Asiakkaan on pidettävä luottokorttitiedot ajan tasalla ja vaihdettava luottokorttitiedot, jos kortti on vanhentunut. Asiakas takaa, että Asiakkaalla on lupa käyttää kyseistä luottokorttia ja että kaikki hinnat voidaan laskuttaa luottokortilta eikä maksua hylätä.
 5. Maksuerät. Asiakkaan tulee maksaa Palvelumaksu etukäteen ennen kutakin Sopimuskautta. Koska (ellei Sopimuksessa toisin sovita) oletusarvoinen Sopimuskausi on kahdentoista (12) kuukauden jakso Sopimuksen voimaantulosta alkaen, Palvelumaksu maksetaan vuosittain etukäteen ennen Sopimuskauden alkua. Jos Sopimuskausi on Sopimuksen mukaan lyhyempi tai yli kaksitoista (12) kuukautta, maksetaan Palvelumaksu etukäteen ennen kutakin sovittua Sopimuskautta. Sopimuskausissa joiden pituus on kaksitoista (12) kuukautta mutta joiden laskutuskausi on lyhyempi kuin kaksitoista (12) kuukautta, sovelletaan ylimääräistä kustannusta (esim. laskutuskausi joka 6 kk sovelletaan 6% ylimääräistä kustannusta, laskutuskausi  joka kuukausi sovelletaan 12% ylimääräistä kustannusta). Ensimmäisen Sopimuskauden Palvelumaksu tulee maksaa heti Sopimuksen tultua voimaan, vaikka Palveluiden mahdollinen aloitusajankohta olisi myöhemmin. Myös muut toistuvat hinnat, kuten kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuosihinnat, tulee maksaa ennen jakson alkamista. Perustamis- ja muut kerta maksut tulee maksaa Sopimuksen tultua voimaan, ja tilattaessa myöhemmin, tilauksen yhteydessä. Muut hinnat tulee maksaa kuukausittain sen jälkikäteen. Jos hinta laskutetaan, laskun maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä.
 6. Viivästyminen Ei-itsepalvelupakettien käyttöönotossa. Jos Leadoo viivästyy, yksinomaan Leadoosta johtuvasta syystä, vähintään neljä (4) viikkoa sellaisen palvelupaketin käyttöönotossa, josta on maksettava perustamismaksu Leadoolle, Asiakkaalla on oikeus käyttää Palveluita maksutta ylimääräisen 30 päivän ajan ensimmäisen Sopimuskauden päättymisen jälkeen. Asiakkaalla ei ole tätä oikeutta, jos Sopimus on ennenaikaisesti irtisanottu tai päättynyt ennen ensimmäisen täyden Sopimuskauden päättymistä. Jos Sopimus ei jatku ensimmäisen Sopimuskauden jälkeen, näitä Ehtoja ja muita Sopimuksen ehtoja sovelletaan edelleen tämän lisäajanjakson aikana.
 7. Maksuviivästykset. Asiakkaan tulee maksaa viivästyneistä maksuista korkoa erääntyneestä saldosta 1,5% kuukaudessa, sekä kaikki perintäkustannukset. Maksuviivästys voi johtaa siihen, että Leadoo irtisanoo Sopimuksen välittömästi. Leadoo voi keskeyttää toimitukset Asiakkaalle ja Asiakkaan pääsyn Palveluihin, jos Asiakas on viivästynyt jonkin maksun suorituksessa.
 8. Indeksikorotukset. Leadoo voi korottaa hintojaan 5% per vuosi, alkaen aina sopimuksen seuraavasta sopimuskaudesta. Asiakas hyväksyy tämän automaattisen korotuksen osana sopimusta. Mikäli Leadoo ei korota hintaa yhtenä vuotena, se ei automaattisesti seuraavalle vuodelle ns. “tuplakorotuksena”. 
 9. Hyvitykset. Leadoo ei ole velvollinen maksamaan hyvitystä (kuten hinnanpalautusta tai -alennusta) mistään syystä, kuten johtuen vajaista Palveluiden kuukausista tai vuosista, tason alentamisesta tai korottamisesta, käyttämättömästä ajasta tai jos Asiakas ei ole käyttänyt Palveluita tai on käyttänyt Palveluita vain osittain tai deaktivoinut Palvelut tai jos Sopimus irtisanotaan ennen Sopimuksen aikaisinta päättymispäivää. Jos Sopimus kuitenkin irtisanotaan Leadoon olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi näiden Ehtojen kohdan 7 mukaisesti, Leadoo palauttaa Asiakkaalle ennalta maksetun Palvelumaksun osan irtisanomispäivän jälkeiseltä ajalta, ja tämä on Asiakkaan ainut ja yksinomainen oikeussuojakeino.

7. Voimassaolo

Sopimus on voimassa aluksi kahdentoista (12) kuukauden Sopimuskauden Sopimuksen voimaantulopäivästä, jonka jälkeen Sopimus jatkuu voimassa yhden vuoden ajanjaksoissa (ensimmäinen ja jokainen sitä seuraava yhden vuoden ajanjakso on jäljempänä ”Sopimuskausi”), jollei Osapuoli irtisano Sopimusta toiselle Osapuolelle annettavalla kirjallisella ilmoituksella viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuluvan Sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen vähimmäiskesto on siten kaksitoista (12) kuukautta, ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu. Mikäli sopimuksessa on sovittu tästä poikkeava ensimmäinen sopimuskausi, jatkuu sopimus kuitenkin ensimmäisen sopimuskauden jälkeen 12kk jaksoissa, ellei sopimuksessa erikseen sovita myös tästä. Osapuoli voi purkaa Sopimuksen välittömin vaikutuksin ilmoittamalla siitä toiselle Osapuolelle kirjallisesti, jos toinen Osapuoli rikkoo Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta Osapuolelta kirjallisen pyynnön rikkomuksen korjaamisesta. Leadoolla on oikeus lopettaa mikä tahansa ilmainen sopimus omaa harkintaansa käyttäen ilman seuraumuksia. Asiakkaan on tehtävä ilmoitus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

8. Asiakasdata, Palveluiden käyttö ja Tilastotiedot

Asiakas takaa, että Leadoo ja sen alihankkijat ovat oikeutettuja säilyttämään ja muuten käsittelemään Asiakasdataa laillisesti Sopimuksen tarkoituksia varten. Asiakkaan on otettava ja ylläpidettävä kopiot Asiakasdatasta ennen Asiakasdatan toimittamista tai tallentamista, jos Asiakas katsoo, että Asiakasdata on tärkeä säilyttää. Sama soveltuu myös tietoon (kuten raportit), jotka Asiakas saa Palveluita käyttämällä. Asiakas on vastuussa Asiakasdatasta ja sen oikeellisuudesta. Asiakkaan on varmistettava, että Asiakasdata on tarkistettu käyttämällä ajantasaista virustarkistusohjelmaa ennen Asiakasdatan toimittamista tai tallentamista. Asiakas saa käyttää Palveluita vain hyvän liiketoimintaetiikan mukaisesti. Asiakas ei saa käyttää Palvelua laittomaan tai kyseenalaiseen käyttöön, esimerkiksi roskapostien lähettämiseen. Asiakkaan on noudatettava tarkasti kaikkia sovellettavia liittovaltion, osavaltioiden ja muita lakeja ja määräyksiä, kuten markkinoinnin ja sähköisen markkinoinnin määräyksiä, Yhdysvallan CAN-SPAM-lakia (2003), GDPR:ää sekä yksityisyyttä ja sähköistä viestintää koskevia lakeja ja määräyksiä. Lain tai määräysten rikkominen on Asiakkaan näiden Ehtojen olennainen rikkomus. Asiakas on yksinomaan vastuussa siitä, että palvelu ja sen käyttö vastaavat paikallista lainsäädäntöä ja on velvoitettu lopettamaan palvelun käyttö mikäli epäilee, että palvelu rikkoo lakia. Asiakas sitoutuu puolustamaan Leadoota ja maksamaan Leadoolle aiheutuneet kustannukset ja vahingot johtuen kolmannen osapuolen vaatimuksista liittyen Asiakkaan lain tai määräyksen rikkomiseen. Vastuunrajoitukset eivät sovellu tähän Asiakkaan vastuuseen. Leadoolla on Sopimuksen voimassaoloaikana ja sen jälkeen ikuinen, peruuttamaton, siirrettävissä oleva, edelleenlisensoitava ja maksuton oikeus käyttää, operoida, kopioida, muokata, paljastaa ja julkaista Tilastotietoja millä tahansa tavalla ja kaikkiin tarkoituksiin. Leadoo ei mainitse Asiakasta Tilastotietojen lähteenä, ellei Asiakas anna siihen suostumustaan.  

9. Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus ja kaikki Immateriaalioikeudet Palveluihin, Ohjelmistoon, sellaisiin ohjelmistoihin, joita Leadoo käyttää toimittaakseen Palveluita sekä Dokumentaatioon, sekä kaikkien niiden kopioihin, muunnelmiin, käännöksiin, muutoksiin ja johdannaisiin, ovat Leadoon ja/tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Leadoolla on oikeus käyttää Asiakkaalle luotua, julkisesti tiedossa olevaa dataa, pohjana yleiskäyttöisille malleille (esim. botti templatet). Omistusoikeus kaikkeen järjestelmään kerättyyn ja kirjoitettuun dataan on Asiakkaalla ja Asiakas saa lopettaessaan datansa CSV muodossa.  

10. Asiakkaan järjestelmät ja tukipalvelun vastuuvapauslauseke

Asiakkaan on hankittava omalla kustannuksellaan laitteet, laitteistot, yhteydet, tiedonsiirtopalvelut, tietokoneet, ohjelmistot ja tietoturva, joita tarvitaan Palveluiden käyttämiseen, Leadoon kulloinkin asettamien yhteensopivuusvaatimusten mukaisesti. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Leadoon tekniset tukipalvelut eivät kata Palveluiden virheitä eikä Leadoo ole vastuussa Palveluiden virheistä, jotka johtuvat: (a) virheellisestä käytöstä tai kolmansista osapuolista; (b) näiden Ehtojen tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä; (c) muun kuin Leadoon tekemästä muutoksesta tai korjauksesta; (d) mistä tahansa laitteesta, laitteistosta, yhteydestä, tiedonsiirtopalvelusta, tietokoneesta, ohjelmistosta tai tietoturvasta, jota Leadoo ei ole valmistanut, tai niiden muutoksista taikka yhteensopimattomuusongelmista niiden kanssa; (e) Asiakasdatasta tai Asiakkaan ohjeista.  

11. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena toiselta Osapuolelta vastaanotetun Luottamuksellisen Tiedon ja olemaan käyttämättä kyseistä Luottamuksellista Tietoa muuten kuin Sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Toimittajalla on oikeus luovuttaa Asiakkaan Luottamuksellista Tietoa alihankkijoilleen Sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi edellytyksellä, että alihankkijat sitoutuvat tätä salassapitovelvoitetta olennaisesti vastaavaan salassapitovelvoitteeseen. Luottamuksellinen Tieto ei kuitenkaan sisällä tietoa: (a) joka on yleisesti tunnettua tai yleisön saatavilla eikä se aiheudu siitä, että vastaanottava Osapuoli olisi rikkonut tätä salassapitovelvoitetta; (b) jonka vastaanottava Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta; (c) joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ennen sen saamista toiselta Osapuolelta; (d) jonka vastaanottava Osapuoli on luonut itsenäisesti toisen Osapuolen Luottamuksellista Tietoa käyttämättä; tai (e) joka tulee paljastaa pakottavan tuomioistuimen tai hallinnollisen päätöksen tai muuten lainsäädännön nojalla. Tämä salassapitovelvoite koskee kutakin Luottamuksellista Tietoa viiden (5) vuoden ajan Luottamuksellisen Tiedon vastaanottavalle Osapuolelle luovuttamisesta. Leadolla on myös oikeus käyttää Sopimuksen mukaisissa toimituksissaan hankkimaansa tietotaitoa, kokemusta ja ammattitaitoa. Leadolla on myös pysyvä, peruuttamaton, edelleenlisensoitava, siirrettävä ja maksuton oikeus käyttää, operoida, kopioida, muokata, luovuttaa ja julkaista mihin tahansa tarkoituksiin kaikkia kommentteja, kehitysideoita ja muuta palautetta, jonka Asiakas antaa Leadoolle. Antamalla kommentteja, kehitysideoita tai muuta palautetta, Asiakkaan ja Leadoon välille ei synny luottamuksellista tai muuta suhdetta, kuin Sopimuksen mukainen suhde. Leadoo ei mainitse Asiakasta kommenttien, kehitysideoiden tai muun palautteen lähteenä, ellei Asiakas anna siihen suostumustaan. Toimittajalla on oikeus käyttää Sopimuksen mukaisissa toimituksissaan hankkimaansa tietotaitoa, kokemusta ja ammattitaitoa.

12. Referenssikäyttö

Leadoo voi käyttää Asiakasta ja Asiakkaan nimeä ja logoa Leadoon markkinointimateriaalissa, verkkosivustoilla ja promootiomateriaaleissa siten, että Asiakas mainitaan Leadoon Palveluiden asiakkaaksi.

13. Ehtojen muutokset ja ilmoitukset

Leadoo voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla. Leadoo suosittelee, että Asiakas tarkistaa Ehdot säännöllisesti. Leadoo ilmoittaa Asiakkaalle kaikista muutoksista, joita Leadoo pitää olennaisena. Ajantasaiset Ehdot löytyvät osoitteesta leadoo.com. Jos Asiakas ei hyväksy Asiakkaan kannalta olennaisesti huonompaan suuntaan muutettuja Ehtoja, Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään päivänä, jona muutetut Ehdot tulevat voimaan. Irtisanominen on Asiakkaan ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino. Asiakkaan on ilmoitettava Leadoolle irtisanomisesta sähköpostitse ([email protected]) viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutettujen Ehtojen voimaantuloa. Muutetut Ehdot tulevat voimaan Leadoon ilmoittamana päivänä. Asiakkaan Palveluiden käytön jatkaminen ilmoitetun päivämäärän jälkeen merkitsee, että Asiakas hyväksyy muutetut Ehdot. Asiakkaan on ilmoitettava Leadoolle sähköpostitse ([email protected]) kaikista Asiakkaan olosuhteiden muutoksista, jotka voivat vaikuttaa Palveluiden toimittamiseen. Leadoo voi tehdä pätevästi ilmoituksia Asiakkaalle push-ilmoituksilla, Asiakkaan käyttäjien sähköpostiosoitteisiin, puhelinnumeroihin ja muihin yhteystieto-osoitteisiin, Palveluiden käyttöliittymässä ja muilla tavoin. Asiakas takaa, että jokaisella käyttäjällä on oikeus vastaanottaa ilmoituksia ja hyväksyä näiden Ehtojen ja Sopimuksen muiden ehtojen muutokset Asiakkaan puolesta.

14. Vastuunrajoitus

Leadoon yhteenlaskettu enimmäisvastuu Sopimuksen ja kaikkien Asiakkaan tilausten perusteella ja niihin liittyen Sopimuskauden aikana tapahtuneista vastuuperusteista (sisältäen mahdolliset hinnanalennukset ja -palautukset ja palvelutasosanktiot) on enintään Asiakkaan Leadoolle kyseiseltä Sopimuskaudelta maksaman arvonlisäverottoman Palvelumaksun määrä. Ellei näissä Ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä, Osapuoli ei ole vastuussa mistään: (i) välillisistä, epäsuorista tai ennakoimattomista vahingoista, kuten voiton, tulojen, käytön, liikearvon tai säästöjen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai maineen vahingoittumisesta, tai kolmansille osapuolille maksettavista korvauksista, tai (ii) tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista taikka korvaavien tuotteiden tai palveluiden hankintakustannuksista. Vastuunrajoitukset eivät sovellu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin tai kohdan 5 käyttöehtojen rikkomiseen. Asiakkaan tulee tehdä vaatimukset Leadoota kohtaan kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vastuuperuste on ilmennyt.

15. Henkilötiedot, yksityisyys ja evästeet

Kun Leadoo on henkilötietojen käsittelijä Asiakkaan puolesta GDPR:n mukaisessa merkityksessä, sovelletaan seuraavia tietojenkäsittelysopimuksen ehtoja, kuten Leadoo on kulloinkin muuttanut niitä: https://leadoo.com/data-processing-agreement-customer/ Asiakas hyväksyy, että Leadoo käyttää evästeitä, muita seurantamekanismeja tai muita tapoja tunnistaa käyttäjät Palvelun toimittamiseksi. Asiakas on yksin vastuussa siitä, että Asiakkaan sivustot ja palvelut ovat tietosuojalainsäädännön ja muiden lakien ja säädsten mukaisia, vaikka Palveluita käytetään sivuston tai palveluiden yhteydessä. Leadoo jakaa ajoittain Asiakasdataa ulkopuolisille yrityksille ja palveluille Palveluiden toimittamista varten. Ulkopuolisia yrityksiä ja palveluita ovat muun muassa Clearbit, Google, PubNub, Twilio, Cycler, Zapier, AWS, DigitalOcean ja Pipedrive. Katso lisätietoja Leadoon tietosuojakäytännöstä, kuten Leadoo on kulloinkin muuttanut sitä: https://leadoo.com/data-protection-and-gdpr/  Jos Palveluita käytetään Asiakkaan verkkosivustolla, Asiakkaan on hankittava verkkosivuston käyttäjien laillisesti pätevä suostumus evästeiden ja muiden seuranta- ja paikallisten tallennusmekanismien käyttöön sekä käyttäjien henkilötietojen keräämiseen, jakamiseen ja käyttöön Palveluiden tarkoitusta varten, lain vaatimusten mukaisesti. Mikäli Asiakas epäilee, että järjestelmän käyttö on laitonta, on Asiakas velvoitettu lopettamaan palvelun käyttö. Evästepolitiikkojen ja tietosuojakäytäntöjen on oltava helposti verkkosivuston käyttäjien saatavilla jatkuvasti, kun heillä on pääsy verkkosivustolle. Asiakkaan on selkeästi yksilöitävä käyttäjille jokainen taho, joka voi kerätä, vastaanottaa tai käyttää käyttäjien henkilötietoja Asiakkaan Palveluiden käytön seurauksena.

16. Tukipalveluista ja takuun poissulkemisesta

Leadoo antaa kohtien 4 ja 10 mukaista teknistä tukipalvelua muille kuin Ilmaisille Palveluille. Leadoo ei takaa Palveluiden kaupallista käytettävyyttä, soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai oikeuksien rikkomattomuutta taikka että Asiakkaan Palveluiden tuloksena saamat tiedot olisivat tarkkoja tai luotettavia. Leadoo ei voi kontrolloida, millaista materiaalia esimerkiksi verkkosivustojen käyttäjät lataavat ja toimittavat tai mitä kolmansien osapuolten materiaalia Asiakas muuten saa Palveluita käyttämällä. Leadoo ei ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten materiaalista (kuten haitallisesta sisällöstä tai tiedoista), jotka on saatu Palveluita käyttämällä, taikka Asiakkaan laitteelle aiheutuvasta vahingosta, tietojen menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu kolmansien osapuolten materiaalista. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Leadoo ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sovelluksista, järjestelmistä tai palveluista, jotka on yhdistetty tai joita käytetään Palveluiden kanssa (kuten kolmansien osapuolten viestintäpalvelut).

17. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien kansainväliset lainvalintasäännöt ja YK:n Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Kaikki Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ja vaatimukset ratkaistaan ensisijaisesti neuvotellen. Mikäli Osapuolet eivät pääse tyydyttävään ratkaisuun kuudessakymmenessä (60) päivässä neuvottelujen aloituksesta, ratkaistaan riita tai vaatimus Helsingin käräjäoikeudessa Helsingissä. Asiakas nimenomaisesti luopuu oikeudesta osallistua ryhmäkanteeseen Leadoota vastaan. Edellä sanotusta huolimatta Leadoolla on oikeus hakea turvaamistointa estääkseen tai päättääkseen Sopimuksen rikkomuksen ja periä erääntyneitä saataviaan missä tahansa yleisissä tuomioistuimissa.

18. Muut Ehdot

18.1. Ensisijainen kieli

Ehdot voivat olla laadittu eri kieliversioina. Englanninkielinen versio on ensisijainen ja Osapuolten välillä ainoa voimassa oleva versio. Muut kieliversiot on laadittu yksinomaan käyttömukavuuden vuoksi, eivätkä ne vaikuta Ehtojen tulkintaan.

18.2. Sopimuksen siirtäminen ja alihankkijat

Osapuoli ei saa siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen kirjallista etukäteistä suostumusta. Leadoolla on kuitenkin oikeus siirtää Sopimus ilman Asiakkaan suostumusta siirronsaajalle, mikäli Leadoon liiketoiminta kokonaisuudessaan tai osittain siirtyy, taikka konserniyhtiölleen, sekä selvyyden vuoksi, myös lain mukaisissa seuraannoissa kuten sulautumisessa tai jakautumisessa. Toimittaja saa käyttää alihankkijoita velvoitteidensa täyttämisessä. Toimittaja vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan.

18.3. Voimaan jäävät ehdot

Sopimuksen voimassaolon päättyessä jäävät voimaan ehdot, jotka koskevat omistus- ja Immateriaalioikeuksia, salassapitoa, vastuunrajoituksia ja takuun poissulkemista sekä tämän kohdan ”Muut Ehdot” ehdot. Myös muut ehdot, joiden luonteensa tai sanamuodon vuoksi tulee jäädä voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan.

18.4. Koko sopimus

Sopimus (mukaan lukien Ehdot) kattaa kaikki Sopimuksen aihetta koskevat ehdot Osapuolten välillä, ja se korvaa aikaisemmat Osapuolten neuvottelut ja suulliset ja kirjalliset sopimukset, markkinointimateriaalin ja tarjoukset Sopimuksen aiheesta.

18.5. Sopimuksen osittainen pätemättömyys

Jos jokin Sopimuksen kohta todettaisiin lain vastaiseksi, jää Sopimus muilta osin voimaan.  Osapuolten tulee muuttaa pätemätöntä kohtaa ja Sopimusta tulee tulkita siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy lain sallimasti mahdollisimman pitkälti.

18.6. Muutokset

Näiden Ehtojen kohdan 13 mukaisten muutosten lisäksi, kaikki muut muutokset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja molempien Osapuolten siihen oikeutettujen edustajien allekirjoittamana.

18.7. Ylivoimainen este

Leadoo ei ole vastuussa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat sellaisista tekijöistä, jotka ovat Leadoon kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, joita Leadoon ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia Leadoo ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnontaahtumat, sähkön tai tietoverkkojen häiriöt, tietoturvahyökkäykset, Internetin tai muiden julkisten tietoverkkojen tai tietoliikenteen häiriöt, lakot ja muut työtaistelut tai hallinnon toimet. Työtaistelua pidetään ylivoimaisena esteenä myös, jos Leadoo on työtaistelun kohde tai osapuoli. Myös Leadoon alihankkijoiden kohtaamia ylivoimaisia esteitä pidetään ylivoimaisena esteenä.